Görme Engelliler

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

      A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun tüm gelişimlerini destekleyen (fiziksel, psiko-motor,zihinsel,dil, sosyal ve duygusal), plan yapan,uygulayan, insan ilişkileri ve empatiye önem veren, çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi sahibi olan, özel eğitime muhtaç çocukların gelişimlerine ve uyumlarına yardımcı olan; drama, basit beden eğitimi hareketleri, müzik çalışmaları, sanat ve ana dili etkinlikleri yapan, çocukları tanıma tekniklerini uygulayan bir alandır.
Meslek elemanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmî ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, gibi Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarında, Rehabilitasyon Merkezlerinde ve çocuk kulüplerinde çalışabilirler.
Erken çocukluk yılları (okul öncesi eğitim ) çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması nedeniyle alan hızla gelişmiş, bu da okul öncesi eğitim kurumlarına olan talebi artırmıştır.  Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER

Erken çocukluk eğitimi, çocuğun doğumundan ilkokula kadar geçirdiği yılları kapsar ve bireyin yetişkinlikte nasıl olacağını büyük ölçüde belirler. Bu nedenle çok büyük önem taşır.
Bu dönemde çocuklar henüz kendi gelişim özelliklerini, yeteneklerini, ilgi alanlarını ve gereksinimlerini tanımadıklarından, duygu ve düşüncelerini ifade güçlüğü içerisinde olduklarından, onlarla ilgilenen yetişkinlerin çok bilinçli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.
Bu nedenle erken çocukluk eğitim kurumlarını tanımak ve bu doğrultuda çocuklara uygun kurumlar seçmek, çocukların geleceği açısından son derece önemlidir.
Çocuklara erken çocukluk eğitiminde belli davranışları kazandırmak ve gelişimlerini desteklemek için gerekli eğitim yaşantıları evde ebeveynler, erken çocukluk eğitim kurumlarında ise öğretmenler tarafından hazırlamalıdır. Bu eğitim yaşantılarından yararlanamayan çocukların gelişimleri yavaş olmakta ve çocuklar bu olumsuz izleri yaşamları boyunca taşımaktadır.
Erken çocukluk eğitim kurumlarında erken çocukluk eğitimi, iyi hazırlanmış eğitim programları aracılığıyla verilmesi çocukların sağlıklı kişilik geliştirmeleri ve çevreye uyum sağlamaları açısından son derece büyük önem taşır ve çocukları geleceğe hazırlar.


çocuk gelişimi

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcılığı
Özel Eğitimde Öğretmen Yardımcılığı
Bu alan altında ayrıca bakıcı annelik ve yardımcı elamanlık meslekleri de bulunmaktadır.

 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖĞRETMEN YARDIMCISI
Tanımı
Erken çocukluk öğretmen yardımcısının sahip olduğu, çocuğun gelişim ilkelerine uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

Erken Çocuklukta ve Özel Eğitimde Öğretmen Yardımcısının Görevleri

Plan yapmak, uygulamak .
Mesleğiyle ilgili programlama yapma.
Fiziksel ortamın güvenliğini sağlamak.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak.
Öz bakım becerilerini geliştirmek.
İnsan ilişkileri ve becerilerini geliştirmek.
Sosyal gelişimi desteklemek .
Bilişsel gelişimi desteklemek.
Psiko-motor gelişimi desteklemek.
Türkçe dil gelişimine yardımcı olan etkinlikler hazırlamak.
Duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine yardımcı olmak.
Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların gelişimine yardımcı olmak.
Çocuğun cinsel kimliğini tanımasına destek olmak.
Animasyon çalışmalarını yapmak ve rehberlik etmek.
Organizasyon yapmak.
Yaparak yaşayarak öğrenmeyi desteklemek.
Çocukları tanıma tekniklerini uygulamak.
Mesleki eğitimle ilgili etkinlikleri takip etmek.
Çocukların duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine yardımcı olmak.

 C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Erken çocukluk eğitim kurumların da öğretmen yardımcısı olmak isteyenlerin; alan bilgisine sahip görme, işitme problemi olmayan Türkçeyi doğru kullanan, görgü kuralarını bilen ve uygulayan, fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı olan, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, yaratıcı, araştırıcı, gelişime açık, iletişim becerisine sahip, ekip çalışmasına uygun, hoşgörülü, iş disiplinine sahip, planlı, organizasyon yapabilen, pratik, problem çözme becerisine sahip, sabırlı kimseler olmaları gerekir. Bu elemanların ayrıca çocuğun kişisel özelliklerinin ve yeteneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olması gerekir.

 

çocuk gelişimi 

D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Erken çocukluk eğitim kurumlarında öğretmen yardımcısı çalışmalarını hem kapalı hem de açık alanda yapar. Öğretmen yardımcısı görevini yaparken diğer çalışanlarla iş birliği ve eş güdüm hâlinde olur. Çocukları seven, sabırlı ve yaratıcı kişiler bu meslekte mutlu olurlar.

 E. İŞ BULMA İMKÂNLARI

Kamu kuruluşlarına bağlı kreşlerin, özel yuva ve anaokullarının, gündüz bakım evlerinin artmasıyla birlikte çalışma alanı genişleyen bir meslektir. Kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunları, kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı rehabilitasyon merkezleri ve çocuk kulüplerinde öğretmen yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar. Özel kreşlerde çalışan çocuk bakıcılarında kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünü bitirmiş olma şartı aranmaktadır.

 F. EĞİTİM VE KARİYER İMK?NLARI

Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olanlar, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği (Açık Öğretim) ,İşitme Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Sosyal
Hizmetler Yüksek Okulu bölümlerini tercih edebilirler. Lisans eğitim süresi 4 yıldır.
Ayrıca, Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olanlar, istedikleri takdirde, Çocuk Gelişimi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden mezun olanların, özel okullar ve devlet okullarında okul öncesi eğitim kurumlarında, çocuk kulüplerinde, Anadolu kız meslek ve kız meslek liselerinde çalışma olanağı vardır. Bu bölümden mezun olanlar hastanelerin çocuk oyun odalarında, oyuncak sanayisinde, ana çocuk sağlığı merkezlerinde fiziki ve ruhsal gelişimin izlenmesinde danışman, televizyon ve radyo çocuk program yapımcısı, çocuk kitapları hazırlamada danışman olarak çalışabilirler. İsteyen öğrenciler üniversitelerde lisans üstü eğitim alabilirler.
Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.
Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

? Çocuğun tüm gelişimlerinin olumlu seyretmesini sağlar.
? Çocuğu ilköğretime hazırlar.
? Erken çocukluk eğitimi alan çocuklar, sonraki eğitim kademelerinde ve hayatta, erken çocukluk eğitimi almayan çocuklara göre daha başarılı olur
? Suç işleme oranları erken çocukluk eğitimi almayanlara göre daha düşüktür.
? Temel hak ve kavramları, temel davranışları erken yaşta çok daha iyi algılayabilmektedir.
? Erken çocukluk eğitimi alan çocukların ana dilini ve ikinci bir yabancı dili öğrenme düzeyleri, okul öncesi eğitim almayanlara göre daha yüksektir.
? Erken çocukluk eğitimi alan çocuk kendisine verilen olanakları en iyi şekilde kullanarak karşılaştığı sorunları daha pratik bir şekilde çözer.
? Erken çocukluk eğitimi alan çocuk, almayanlara göre anne babası dışındaki kişilerle daha iyi diyalog kurar.
? Kendi yetenek ve becerilerinin farkında olarak yetişen çocuklar insanlarla uyumlu,sorumluluk ve iş birliği içinde toplumdaki yerlerini alırlar.
? Diş bakımı, beden sağlığı ve diğer tüm öz bakım becerileri ve sağlıklı beslenme bilinci erken çocukluk eğitimiyle çocuklara kazandırılır.
? Okul öncesi eğitimi alan çocuk duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade eder,anlama ve anlatma becerisi gelişir.

ÜRGÜP KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ UYGULAMA ANASINIFINDAN GÖRÜNTÜLER

çocuk gelişimiçocuk gelişimiçocuk gelişimiçocuk gelişimiçocuk gelişimi